Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cases - Innovative offentlige indkøb

Her kan du læse om de 12 projekter for innovative offentlige indkøb, som fonden har medfinansieret. Bemærk, at denne indsats er afsluttet, og der ikke igangsættes nye ansøgningsrunder.

Kolding Kommune - Ren Velværelse

Med projekt "Ren Velværelse" ønsker Kolding Kommune at gennemføre et funktionsudbud af en innovativ badeværelsesløsning til brug i opførelse af et nyt plejecenter.

Beboerne på det nye plejecenter skal have bedre badeoplevelser, som understøtter øget selvhjulpenhed, selvstændighed og velvære, herunder oplevelsen af hjemlighed og et mere værdigt liv. Løsningen skal sikre et bedre arbejdsmiljø og reducere medarbejdernes tidsforbrug til en række opgaver og endelig skal badeværelsesløsningen reducere det samlede m2-forbrug til badeværelser i det nye plejecenter.

    Projektholder
Kolding Kommune
A kseltorv 1  
6000 Kolding
www.kolding.dk
Kontaktperson
Anne Schødts
tlf. 79 79 72 28
ascc@kolding.dk

Vejle Kommune - VejleBad

Vejle Kommune har ønsket at klarlægge, om det er muligt at organisere indsatsen i hjemmeplejen på en anden måde – konkret ved at tilbyde bad og andre services i regi af et fælles badehus, Vejle Bad.

Tanken er at afhjælpe borgernes problemer bedre og samtidig understøtte tanke om hjælp til selvhjælp, rehabilitering og øget trivsel/mindre ensomhed – og endvidere at bruge færre ressourcer.

Projektholder
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
www.vejle.dk
Kontaktperson
Yelva Bjørnholt Jensen
tlf. 23 44 80 11
yelbj@vejle.dk

Holstebro og Rudersdal kommuner m.fl. - Tekniske genbrugshjælpemidler - funktionsudbud

De deltagende kommuner vil med dette projekt udvikle kravspecifikationer, som lever op til udbudsformen funktionsudbud samt gennemføre en række udbudsforretninger inden for en række områder, herunder el-kørestole og mobilitet.

Baggrunden for projektet er et ønske om at stimulere innovation i udbuddet af genbrugshjælpemidler og dermed skabe mere kvalitet og effektivitet for den offentlige velfærd, ved at fokusere på at imødekomme brugernes behov frem for alene at fokusere på den laveste pris.

Projektholder
Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
www.holstebro.dk
Kontaktperson
Wiktor Lange
tlf. 96 11 70 41
wl@holstebro.dk

Nye veje til drift af plejecentre, botilbud til borgere

Gribskov Kommune ønsker at nytænke indkøb af ydelser på plejeområdet ved at afprøve udbud med funktionskrav i forbindelse med et udbud om drift af 3 plejecentre og 2 botilbud til borgere med handicap. Gribskov Kommune har en stor grad af udlicitering på plejeområdet idet 58 pct. af de visiterede ydelser leveres af private. Kontrakterne på drift af 3 plejecentre og 2 botilbud samt en række relaterede pleje- og støtteopgaver (fx en række tilbud til borgere i eget hjem, hjemmesygepleje og socialpædagogisk støtte mv.) udløber i 2014.

Projektholder
Gribskov Kommune
www.gribskov.dk
Kontaktperson
Jan Gerhardt Rassing
jgras@gribskov.dk

Gennemførsel af funktionsudbud indenfor inkontinensområdet

Frederikshavn Kommune ønsker at gennemføre et funktionsudbud omkring en såkaldt helhedsløsning indenfor inkontinensområdet, hvor plejeprodukter og selve plejen tænkes sammen. I Danmark er ca. 400.000 mennesker inkontinente, og 70-80 pct. af beboerne på plejecentre er inkontinente. Inkontinensrelateret pleje udgør 1/10 af de samlede udgifter til ældreområdet, dvs. ca. 2 mia. kr. årligt, og tallet forventes at stige fremover. 12 pct. af udgifterne til området udgøres af indkøb af bleer, mens 88 pct. relaterer sig til pleje.

Projektholder
Frederikshavn Kommune
www.frederikshavn.dk
Kontaktperson
Linda Lykke Steengaard
list@frederikshavn.dk

Skanderborg Kommune - Den virtuelle reception

Projekt "Den virtuelle reception" har til formål at udvikle og implementere en it-løsning, som understøtter plejepersonalet i at løse diverse kommunikative opgaver på plejecentret, ud over kerneopgaven at yde god og omsorgsfuld pleje.

De kommunikative opgaver handler primært om dialog med pårørende og andre gæster på plejecentrene, som ønsker at komme i kontakt med personalet.

Projektholder
Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk
Kontaktperson
Liselotte Nis-Hanssen
tlf. 87 94 70 09
Liselotte.Nis-Hanssen@skanderborg.dk

Selvkørende liftsystemer til private hjem i Aalborg

Aalborg kommune ønsker via et udbud med funktionskrav at efterspørge selvkørende lifte til hjemmeboende borgere, der modtager hjælp til personlig pleje. En stor del af opgaven med at pleje hjemmeboende borgere indebærer tids- og fysisk krævende arbejde for personalet, og særligt forflytninger er ressourcekrævende. Der har de senere år været stort fokus på rationaliseringsgevinster ved at gå fra 2 til 1 medarbejder ved forflytninger.

Projektholder
Aalborg Kommune - Ældre- og Handicapforvaltningen
www.aalborg.dk
Kontaktperson
Ulrik Appel
e-mail: appel@aalborg.dk

Innovativt indkøb af diabetesprodukter

I Esbjerg Kommune foregår indkøb af diabetesprodukter i flere forskellige forvaltninger og afdelinger, som har hver deres økonomi. Ydermere efterspørger de enkelte forvaltninger og afdelinger forskellige produkter og serviceydelser, idet de har forskellige typer af borgere som målgruppe. Det ønsker kommunen at lave om på, ved at samle indkøbene og benytte mere innovationsfremmede metoder i indkøbsprocessen.

Projektholder
Esbjerg Kommune
www.esbjergkommune.dk
Kontaktperson
Sanne Hansen
tlf. 76 16 32 46
sanha@esbjergkommune.dk

Indkøb af genoptræningsapp

Visionen er, at borgerne opnår et så højt funktionsniveau som muligt, så de bliver i stand til at håndtere hverdagen med arbejde, studie og fritid. For at opnå denne vision ønsker Esbjerg Kommune at udvikle og indkøbe en genoptræningsapplikation med tilhørende øvelsesbank, der kan understøtte borgerne i at opnå det bedst mulige funktionsniveau.

Antallet af borgere i Esbjerg Kommune, der modtager genoptræning har været stigende siden kommunalreformen og i 2012 blev 2483 borgere genoptrænet. På den baggrund ønsker Esbjerg Kommune at afdække borgernes holdning til, om en del af genoptræningen kan foregå ved hjælp af en træningsapplikation med øvelsesbank og om det eventuelt vil kunne øge borgernes motivation for at gennemføre et genoptræningsforløb.

Projektholder
Esbjerg Kommune
www.esbjergkommune.dk
Kontaktperson
Sanne Hansen
tlf. 76 16 32 46
sanha@esbjergkommune.dk

Brorfelde adgangssystem

Formålet med projektet er at gøre Brorfelde Observatorium og arealerne omkring, til et attraktivt og dynamisk naturvidenskabeligt oplevelsesmål for alle.

For at kunne leve op til denne målsætning ønsker Holbæk Kommune at indkøbe et adgangsregistreringssystem, der både sikrer, at bemandingen på Brorfelde matcher besøgstallet og hjælper hver enkelt besøgende med at navigere rundt på Brorfelde til netop de aktiviteter, som den pågældende gæst har meldt sig til. Dermed gøres besøgsforløbet individuelt og gennemført målrettet mod den enkelte gæst. Systemet sikrer mod køer, give større kundetilfredshed og i sin yderste konsekvens er det også ønsket, at registreringssystemet kan gøres i stand til at individualisere de informationer hver enkelt gæst tilbydes.

Projektholder
Holbæk Kommune
www.holbaek.dk/
Kontaktperson
Jørgen Grubbe
tlf. 72 36 34 51
jogru@holb.dk

Automatlab på klinisk biokemisk afdeling

Formålet med projektet er at etablere et automatiseret 24/7 laboratorium (Automatlab) på det nye universitetshospital i Aarhus, hvor alle hyppigt forekommende analyser af blod, urin mv. skal varetages.

Ideen er, at prøverne ankommer til automatlab via et rørpostsystem, hvorefter en robot skal åbne rørpostcontainerne og overføre prøverne til et transportbånd. Via transportbåndet skal prøverne sendes til forskellige analyseapparater, der per automatik foretager de analyser der er bestilt. Analyseresultaterne overføres til LIS (Laboratory Information System) og herefter til EPJ (Elektronisk patientjournal).

Klinisk Biokemisk Afdeling består af de Kliniske Biokemiske Afdelinger på de 4 tidligere hospitalsenheder under Aarhus Universitets Hospital (AUH) som blev organisatorisk samlet i 2011. Disse skal fremover samles fysisk i DNU og i den forbindelse ønskes en centralisering og optimering af analyselaboratorierne, både med hensyn til analyserepertoire og analyseproduktion. Der er behov for et laboratorium, hvor flere specialer i klinisk biokemi kan samles, og hvor hyppige analyser kan foretages automatiseret uden forsinkende led. Dette skal effektivisere og øge kvaliteten af patienternes behandling, forbedre personalets arbejdsmiljø, samt bidrage til økonomiske besparelse

Projektholder
Region Midtjylland
www.rm.dk
Kontaktperson
Lars Hansen
tlf. 78 41 45 00
lars.hansen@stab.rm.dk