Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danlind: vaskemiddel der disinficerer ved lav temperatur

Projektgruppen vil markedsmodne et nyudviklet vaskemiddel, der kan desinficere ved lav vasketemperatur. Målgruppen for det nye energibesparende vaskemiddel er i første omgang sundhedssektoren, hvor regler i dag forhindrer brug af lavtemperaturvaskemiddel.

Hvad er resultatet af projektet?
I den danske sundhedssektor (hospitaler, tandlæger, plejehjem mm.) er der et krav om, at sengetøj mm. skal vaskes ved min. 80 C for at sikre desinfektion. Projektet vil derfor skabe dokumentation for den desinficerende effekt af deres lavenergivaskepulver og efter-følgende teste vaskemidlet i sundhedssektoren.

Hvilken gavn gør det?
Energiforbruget til tøjvask udgør 1,6 pct. af det samlede danske energiforbrug. Hoved-parten af energien går til opvarmning af vandet. Dermed vil vask ved lavere temperaturer reducere elforbruget og dermed også CO2 udledningen betragteligt. Projektet har estimeret den potentielle årlige energibesparelse til 49 GWh, hvis storvaskerier kan sænke vasketemperaturen fra 80 til 40 grader. En efterfølgende større udbredelse af lavtemperaturvaskemiddel til private husholdninger vil medføre en samfundsmæssig besparelse estimeret til ca. ½ mia. kr. årligt samt 133.000 ton sparet CO2. Det udgør ca. 1 pct. af CO2 målsætningen frem mod 2020.

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
I første omgang er fokus på sundhedssekto-ren. Introduktionen af vaskemidlet på fx hospitaler skal bruges som løftestang til en efterfølgende udbredelse i almindelige husholdninger. Vaskemidlet skal testes hos Midtvask, der vasker for sygehuse i Region Midt. Endvidere skal midlet testes hos tandlæger og på plejehjem.

Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 10-12
Øget omsætning: 10-20 mio. kr.

Citater til pressebrug
”Vi kan med udviklingen af et lavtemperatur vaskemiddel med desinficerende effekt være med til at løse de udfordringer, vi står overfor med stigende energipriser/afgifter og øget pres på at reducere CO2 udledningen. For danlind betyder projektet, at vi får en chance til at dokumentere potentialet i vores pro-dukt”.
Henrik Aagaard, Adm. Direktør, danlind as

”Hidtil har rigtig mange af de produkter, der bliver brugt til industriel vask, ikke været sær-lig miljøvenlige eller simple at håndtere for de industrielle vaskerier pga. meget høj pH eller meget skrappe vaskeaktive stoffer. Ved at erstatte nogle af disse vaskeaktive stoffer med enzymer og samtidig gøre det muligt at vaske ved lavere temperaturer, forbedrer vi både arbejdsmiljøet på vaskerierne og miljø-et på samme tid”.
Claus Ladefoged, account manager, Novozymes

”Vi deltager i projektet, fordi det er helt afgø-rende, at vi får et ensartet grundlag for at vurdere, i hvilket omfang produkter af denne art kan anvendes i den praktiske hverdag i hospitaler og lignende institutioner”.
Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut