Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kriterier og Krav

 

   Formål med tilskuddet?

Du kan søge Markedsmodningsfonden om tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes.

Markedsmodningsfonden giver ikke tilskud til projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser.

Hvem kan ansøge om tilskud?

 • Projektholder skal være en privat virksomhed og skal på ansøgningstidspunktet beskæftige mindst to ansatte, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Der er ikke krav til antal ansatte hos testbrugere og eventuelle samarbejdspartnere.
 • Private virksomheder kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter.

Hvilke krav skal du opfylde som ansøger?

 • Din prototype/serviceydelse skal være succesfuldt testet i fx et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller lignende.
 • Der skal på ansøgningstidspunktet være indgået aftale med som minimum den første testbruger i projektet.
 • Projektets samlede budget skal være mindst 3 mio. kr.
 • Projektet skal være afsluttet efter maksimalt 3 år.

Hvor meget kan du få i tilskud og til hvad?

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds. Fonden dækker dog maksimalt 45 pct. af omkostningerne.  

Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, fx:

 • Lønudgifter.
 • Konsulentudgifter.
 • Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden

 > Læs mere i vejledning til ansøgning.

Tildelingskriterier

Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til 5 overordnende kriterier og kan få afslag, hvis fondens bestyrelse vurderer, at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for projektet for hvert enkelt kriterium.

De 5 tildelingskriterier er:

 • Nyhedsværdi. Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked og som skaber merværdi for brugeren.
 • Marked og forretningsmodel. Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som udvikles, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning.
 • Kompetencer og relevant samarbejdskreds. Der lægges vægt på, at projektet har de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser.
 • Vækst- og beskæftigelseseffekter. Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes tilskud til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor. Der lægges vægt på ambitionsniveau og realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Herunder lægges vægt på, at realiserbarhed bl.a. er sandsynliggjort gennem en klar vækststrategi.
 • Markedsbarrierer. Der lægges vægt på, at fondens medfinansiering bidrager til, at tilskudsmodtager kan overkomme specifikke barrierer på markedet, som ellers ville være svært overkommelige. Det kan fx være markedsfejl, markedstræghed, uklarhed over markedsbehov eller forspildt first-mover fordel. Der lægges vægt på, at det i ansøgningen klart beskrives, hvordan støtten kan være med til at afhjælpe anførte markedsbarrierer.

 > Læs mere om tildelingskriterierne i vejledning til ansøgning.