Vi oplever i øjeblikket problemer med vores telefoner. Du finder de direkte telefonnumre under kontakt på hjemmesiden.

Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Komtek Miljø: affaldsbehandlingsanlæg med optimal udnyttelse af organisk affald

Ecogi er et anlæg til behandling af affald. Det kan gennem raffinering af organisk affald fra både dagrenovation, detailhandel, produktionsaffald og have-parkaffald, udnytte affaldet først til energiproduktion i biogasanlæg og efterfølgende som gødning i landbruget. Anlægget kan behandle de fleste affaldstyper med et vist indhold af organisk materiale og resultere i et output bestående af to fraktioner:
1) Biopulp, som er en raffineret masse, der leveres til biogasanlæg.
2) Rejekt består primært af plast, tekstil, træ og metaller, dvs. alt som ikke er organisk materiale.

Hvad er resultatet af projektet?
Formålet med projektet er at gennemføre en fuld funktionstest af det nuværende testanlæg. Dernæst skal testanlægget videreudvikles til et komplet salgsklart produktionsanlæg, med tilhørende dokumentation, CE mærkning, konstruktionstegninger og drifts-, sikkerheds-, vedligeholds-manualer, samt sikre IP rettighederne i forbindelse med udviklingen. Resultaterne af projektet vil være et salgsklart anlæg færdig og parat til markedet.

Den vigtigste udfordring er at få anlægget på markedet så hurtigt som muligt, set i lyset af den danske regerings ressourcestrategi.

Hvilken gavn gør det?
Anlægget er med til at sikre en optimal udnyttelse af organisk affald, affaldsbehandling og først til energiproduktion i biogasanlæg og derefter som gødning til landbruget, og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse herunder genbrug af vigtige grundstoffer.

Ecogi anlæggets force er evnen til at behandle mange forskellige organiske affaldsprodukter som kildesorteret dagrenovation, organisk affald fra detailhandel og storkøkkener, rester fra fødevareindustrien og græsafklip m.v. Samtidigt er anlægget meget robust og driftssikker med lave driftsomkostninger.

Hvem er produktet rettet mod, og hvor ses det primære marked?
Ecogi kan sælges til private såvel som offentlige aktører indenfor affaldsbehandling i Danmark og på eksportmarkederne. Desuden vil anlægget være i stand til at øge de tilgængelige mængder organisk affald for behandling i biogasindustrien.

Effekter og leverancer i projektet:
Projektholders forventede effekt på vækst og beskæftigelse efter 5 år:
Arbejdspladser: 63 incl. underleverandører
Øget omsætning: 127.800.000 dkk

Godkendte citater til pressebrug:
Rune Nyhuus:
”Gennem støtte fra Markedsmodningsfonden bliver det muligt for os at få vores Ecogi-anlæg klar til salg indenfor et væsentligt kortere tidsrum end ellers. Dette vil være af afgørende betydning for det fremtidige udviklingspotentiale”

”Ecogianlægget har sin store styrke indenfor affaldsbehandling i form af fuld udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Dels opnår man en pulp til energiproduktion i biogasanlæggene som efterfølgende grundet den høje renhed uden problemer kan spredes som gødning i landbruget med deraf følgende genbrug af vigtige grundstoffer. Dels har man en lille andel reject efter pulpningen som kan energiudnyttes i vores forbrændingsanlæg til glæde for fjernvarmeforbrugerne”