Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Prækommercielle Indkøb (PCP)

Her kan du læse mere om fondens erfaringer med Prækommercielle Indkøb (PCP) gennemført i partnerskab med henholdsvis regioner, kommuner og vandselskaber.

Hvad er et Prækommercielt Indkøb

Det prækommercielle indkøb er en måde, hvorpå det offentlige kan erhverve forsknings- og udviklingsydelser frem til og med udviklingen af en prototype/en begrænset prøveserie af et nyt produkt/en ny løsning. Indkøbet kaldes prækommercielt, fordi det alene omfatter udviklingen af innovative løsninger frem til et stadie, før løsningerne kommercialiseres ved serieproduktion og markedsføring.

Gennem prækommercielle indkøb kan det offentlige drive teknologiudviklingen i den retning, der bedst passer med de offentlige behov.

Et prækommercielt indkøb kan opdeles i to faser.

Der indgås en kontrakt med op til 5 leverandører vedrørende fase 1 (Udvikling af løsningsdesign). Herefter udskilles op til 2-3 af leverandørerne, som indgår kontrakt vedrørende fase 2 (Udvikling af prototyper).

Fase 1 Udvikling af løsningsdesign:

Fase 1 består i en konkretisering af det afgivne tilbud. Formålet med fase 1 er at videreudvikle det foreslåede løsningsdesign og nærmere afdække løsningens tekniske muligheder og kommercielle potentiale. Fase 1 afsluttes med udarbejdelsen af en slutrapport. Fase 1 forventes at vare maksimalt seks måneder.

Fase 2 Udvikling af prototyper:

Fase 2 omfatter udvikling af en prototype på baggrund af det konkrete løsningsdesign. Fase 2 vil ligeledes omfatte test af den udviklede prototype. Fase 2 forventes at vare maksimalt 24 måneder.

Lovgivning

Indkøbet sker som en frivillig konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med Kommissionens Meddelelse KOM(2007) 799 om prækommercielle indkøb. Der er således ikke tale om et EU-udbud, og Ordregiverne er ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af en sådan konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen sker under iagttagelse af de overordnede EU-retlige principper, herunder principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination.

Det prækommercielle indkøb af udviklingsydelsen holdes adskilt fra et eventuelt efterfølgende offentligt indkøb af de udviklede løsninger. Leverandørerne opnår ejendomsretten til kommerciel udnyttelse af de løsninger, som de udvikler. Ordregiverne tildeles en brugsret til de udviklede løsninger, herunder retten til at udbyde et indkøb af de udviklede løsninger, uden at dette krænker leverandørernes rettigheder.