Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sygehuspartnerskabet

Markedsmodningsfonden og de fem regioner etablerede i 2011 Sygehuspartnerskabet med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der er forbundet med de kommende års investeringer i nybygning og renovering af sygehuse rundt i landet.

Formålet med partnerskabet er at bidrage til, at danske virksomheder kan byde ind med nye produkter og løsninger, der kan bidrage til en bedre opgavevaretagelse og en mere effektiv drift af sygehusene, og som også rummer et globalt markedspotentiale.

I regi af Sygehuspartnerskabet gennemførte man i 2014 to PCP-udbud, hvor der blev efterspurgt udvikling af nye løsninger inden for følgende 2 områder udvalgt af en arbejdsgruppe med repræsentation fra hver af regionerne samt Erhvervsstyrelsen:

  • Reduktion af smittespredning ved brug af sengestuer og tilhørende baderum

Fokus er udvikling af løsninger, der kan bidrage til en reduktion af smittespredning i forbindelse med brug af sengestuer og baderum på hospitaler, således at risikoen for forlænget indlæggelsestid og yderligere sygdom for indlagte patienter mindske.

  • Automatisering af arbejdsgangene på sterilcentraler

Fokus er udvikling af løsninger, der kan sikre optimale og effektive processer omkring sterilhåndtering. Udfordringen er konkret at få skabt sterilcentraler, hvor der ikke er risiko for kontaminering af instrumenterne og andre fejl i forbindelse med håndtering af de enkelte instrumenter, og hvor arbejdsprocesserne i mindre grad er præget af ensformigt gentaget arbejde (EGA), samt hvor manuelle processer om muligt automatiseres med positive økonomiske konsekvenser til følge.

Ud af de tilbud Sygehuspartnerskabet modtog ved fristens udløb, blev der til projektets fase 1 udvalgt i alt 5 leverandører, som ved overgangen til projektets fase 2 i juni 2015 blev skåret yderligere ned til følgende 2 leverandører:

  • Reduktion af smittespredning:

Blue Ocean Robotics ApS: ”Desinfektionsrobotten UV-Sterilizer-Robot”: Løsningen vil bestå af en selvkørende robotplatform (AGV) samt et UV-lyssystem, som automatisk fokuseres på særlige “infektions hotspot”, såsom håndvask, patientseng, håndtag mv. Robotten udvikles med visionen om et brugervenligt og fleksibelt desinfektionsredskab til sundhedssektoren, hvorfor robotten stort set ikke kræver menneskelig interaktion og derfor har en minimal indvirkning på hospitalspersonalets arbejdsgang. Robotten skal derudover understøtte et valgfrit tilføjelsesmodul (RCPD), der kan detektere fluorescerende bakterier og biologiske væsker og fx anvendes som læringsredskab til rengøringspersonalet, til dataindsamling vedrørende hospitalshygiejne mv.

  • Automatisering af sterilcentraler:

Intelligent Systems A/S: ”Den intelligente sterilcentral - automatisering af pakning og inspektion”: Løsningen skal via robotteknologi automatisere langt størstedelen af de manuelle opgaver, der i dag udføres i sterilcentralens ”hjerte” – det rene rum – hvor instrumenterne kontrolleres, vedligeholdes, mærkes og pakkes. Løsningen skal således automatisere al transport via AGV’er (selvkørende robotvogne) samt store dele af inspektions- og pakningsopgaver via en robotgriber.

Begge projekter forventes afsluttet i løbet af 2017.  

Du kan her læse en kort erfaringsopsamling på Sygehuspartnerskabet samt Klimatilpasningspartnerskabet, som ligeledes har igangsat et Prækommercielt Indkøb:

 

Du kan også læse en erfaringsopsamling vedrørende de øvrige projekter igangsat under Sygehuspartnerskabet: